Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Liberální institut, 2019
583 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86389-65-3 (brožováno)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
001480660
Obsah // poznámka k českému překladu 18 // Předmluva k českému vydání 19 // Předmluva k americkému vydání z roku 1981 23 // Předmluva k prvnímu americkému vydání z roku 1951 30 // Předmluva ? druhému německému vydání 32 // ÚVOD 43 // § 1 Úspěch socialistických idejí 43 // § 2 Vědecká analýza socialismu 4 5 // § 3 Alternativní přístupy ? analýze socialismu 4 9 // ČÁST I - LIBERALISMUS A SOCIALISMUS S3 // I - VLASTNICTVÍ 54 // § 1 Původ vlastnictví 54 // § 2 Násilí a kontrakt 5 9 // § 3 Teorie násilí a teorie smlouvy 64 // § 4 Kolektivní vlastnictví výrobních prostředků 67 // § 5 Teorie vývoje vlastnictví 69 // II - SOCIALISMUS 73 // § 1 Stát a ekonomická aktivita 73 // § 2 „Základní práva“ v socialistické teorii 7 5 // § 3 Kolektivismus a socialismus 8 O // III - SPOLEČENSKÝ ŘÁD A POLITICKÉ USPOŘÁDÁNÍ 86 // § 1 Politika násilí a politika smlouvy 8 6 // § 2 Společenská funkce demokracie 8 8 // § 3 Ideál rovnosti 93 // § 4 Demokracie a sociální demokracie 9 5 // § 5 Politické uspořádání socialistických komunit 100 // •V - SPOLEČENSKÝ ŘÁD A RODINA 103 // § 1 Socialismus a sexuální problém 103 // § 2 Muž a žena ve věku násilí 105 // § 3 Manželství pod vlivem ideje smlouvy 110 // 11 // § 4 Problémy manželského života 113 // § 5 Volná láska 117 // § 6 Prostituce 121 // ČÁST II - EKONOMIKA SOCIALISTICKÉ KOMUNITY 125 // ODDÍL I - EKONOMIKA IZOLOVANÉ SOCIALISTICKÉ
KOMUNITY // I - PODSTATA EKONOMICKÉ AKTIVITY 126 // § 1 Příspěvky ke kritice konceptu „ekonomické aktivity“ 126 // § 2 Racionálni jednání 127 // § 3 Ekonomická kalkulace 128 // § 4 Kapitalistická ekonomika 137 // § 5 Užší koncept „ekonomického jednání“ 139 // II - ORGANIZACE VÝROBY V SOCIALISMU 142 // § 1 Socializace výrobních prostředků 142 // § 2 Ekonomická kalkulace v socialistické společnosti 144 // § 3 Současné socialistické doktríny a problém ekonomické kalkulace 148 // § 4 Umělý trh jako řešení problému ekonomické kalkulace 151 // § 5 Ziskovost a produktivita 155 // § 6 Hrubý a čistý produkt 158 // III - DISTRIBUCE PŘÍJMU 163 // § 1 Podstata distribuce příjmů v liberalismu a socialismu 163 // § 2 Sociální dividenda 164 // § 3 Principy distribuce 166 // § 4 Proces distribuce 169 // § 5 Náklady distribuce 171 // IV - SOCIALISTICKÁ KOMUNITA VE STATICKÝCH PODMÍNKÁCH 174 // § 1 Statické podmínky 174 // § 2 Nepříjemnosti a uspokojení pramenící z práce 174 // § 3 „Potěcha z práce“ 181 // § 4 Stimuly ? práci 184 // § 5 Produktivita práce 192 // V - POZICE JEDNOTLIVCE V SOCIALISMU 196 // § 1 Výběr kádrů a výběr zaměstnání 196 // § 2 Umění a literatura, věda a novinařina 198 // § 3 Osobní svoboda 202 // VI - SOCIALISMUS V DYNAMICKÝCH PODMÍNKÁCH 207 // § 1 Podstata dynamických sil 207 // § 2 Změny v populaci 208 // 12 // § 3 Změny v poptávce 210 // § 4 Změny
v množství kapitálu 211 // § 5 Prvek změny v socialistické ekonomice 214 // § 6 Spekulace 215 // § 7 Akciové společnosti a socialistická ekonomika 218 // VII - NEUSKUTEČNITELNOST SOCIALISMU 221 // § 1 Fundamentální problémy socialistické ekonomiky // v podmínkách změny 221 // § 2 Zkoušená řešení 222 // § 3 Kapitalismus jako jediné řešení 227 // ODDÍL II - ZAHRANIČNÍ VZTAHY SOCIALISTICKÉ KOMUNITY 231 // I - NÁRODNÍ SOCIALISMUS A CELOSVĚTOVÝ SOCIALISMUS 232 // § 1 Uzemní rozsah socialistické komunity 232 // § 2 Marxistické řešení tohoto problému 233 // § 3 Liberalismus a problém hranic 234 // II - PROBLÉM MIGRACE V SOCIALISMU 236 // § 1 Migrace a rozdíly v národních podmínkách 236 // § 2 Tendence ? decentralizaci v socialismu 237 // III - ZAHRANIČNÍ OBCHOD V SOCIALISMU 240 // § 1 Autarkie a socialismus 240 // § 2 Zahraniční obchod v socialismu 240 // § 3 Zahraniční investice 241 // ODDÍL III - KONKRÉTNÍ FORMY SOCIALISMU A PSEUDOSOCIALISMU 245 I - KONKRÉTNÍ FORMY SOCIALISMU 246 // § 1 Podstata socialismu 246 // § 2 Státní socialismus 247 // § 3 Vojenský socialismus 2 S S // § 4 Křesťanský socialismus 258 // § 5 Plánované hospodářství 262 // § 6 Cechovní socialismus 264 // N - PSEUDOSOCIALISTICKÉ SYSTÉMY 268 // § 1 Solidarismus 268 // § 2 Rozličné návrhy na vyvlastnění 271 // § 3 Sdílení zisku 272 // § 4 Syndikalismus 275 // § 5 Částečný socialismus 280 // 13 // 283 // ČÁST
III - ÚDAJNÁ NEVYHNUTELNOST SOCIALISMU // ODDÍL I - EVOLUCE SPOLEČNOSTI // I - SOCIALISTICKÝ CHILIASMUS 284 // § 1 Původ chiliasmu 284 // § 2 Chiliasmus a teorie společnosti 289 // II - SPOLEČNOST 292 // § 1 Podstata společnosti 292 // § 2 Dělba práce jako princip společenského vývoje 295 // § 3 Organismus a organizace 298 // § 4 Jednotlivec a společnost 300 // § 5 Rozvoj dělby práce 302 // § 6 Změny jednotlivce ve společnosti 306 // § 7 Úpadek společnosti 308 // § 8 Soukromé vlastnictví a evoluce společnosti 313 // III - KONFLIKT JAKO FAKTOR SPOLEČENSKÉ EVOLUCE 316 // § 1 Příčina evoluce společnosti 316 // § 2 Darwinismus 317 // § 3 Konflikt a konkurence 321 // § 4 Národní válka 324 // § 5 Rasová válka 326 // IV - STŘET TŘÍDNÍCH ZÁJMŮ A TŘÍDNÍ VÁLKA 330 // § 1 Koncept třídy a třídního konfliktu 330 // § 2 Stavy a třídy 334 // §3 Třídní boj 338 // § 4 Formy třídního boje 344 // § 5 Třídní boj jako faktor evoluce společnosti 346 // § 6 Teorie třídního boje a interpretace historie 348 // § 7 Souhrn 350 // V - MATERIALISTICKÁ KONCEPCE DĚJIN 354 // § 1 Myšlení a bytí 354 // § 2 Věda a socialismus 357 // § 3 Psychologické postuláty socialismu 359 // ODDÍL II - KONCENTRACE KAPITÁLU A VZNIK MONOPOLŮ // JAKO PŘEDBĚŽNÉ KROKY ? SOCIALISMU 363 // I - PROBLÉM 364 // § 1 Marxistická teorie koncentrace 364 // § 2 Teorie antimonopolní politiky 367 // 14 // ? - KONCENTRACE PODNIKŮ 368
// § 1 Koncentrace podniků jako doplnění dělby práce 368 // § 2 Optimální velikost podniku v primární výrobě a přepravě 369 // § 3 Optimální velikost podniku v průmyslové výrobě 370 // III - KONCENTRACE PODNIKÁNÍ 372 // § 1 Horizontální koncentrace podnikání 372 // § 2 Vertikální koncentrace podnikání 372 // IV - KONCENTRACE MAJETKU 375 // § 1 Problém 375 // § 2 Základy jmění mimo tržní ekonomiku 375 // § 3 Formování majetku v rámci tržní ekonomiky 378 // § 4 Teorie vzrůstající chudoby 382 // V - MONOPOLY A JEJICH ÚČINEK 386 // § 1 Podstata monopolu a jeho vliv na tvorbu cen 386 // § 2 Ekonomické dopady izolovaných monopolů 389 // § 3 Meze formování monopolů 390 // § 4 Význam monopolů v primární výrobě 392 // ČÁST IV - SOCIALISMUS JAKO MORÁLNÍ IMPERATIV 395 // I - SOCIALISMUS A ETIKA 396 // § 1 Vztah socialistů ? etice 396 // § 2 Eudaimonistická etika a socialismus 397 // § 3 Příspěvek ? porozumění eudaimonismu 402 // II - SOCIALISMUS JAKO VTĚLENÍ ASKETISMU 405 // § 1 Asketický úhel pohledu 405 // § 2 Askeze a socialismus 408 // Ml - KŘESŤANSTVÍ A SOCIALISMUS 410 // § 1 Náboženství a sociální etika 410 // § 2 Evangelia jako zdroj křesťanské etiky 412 // § 3 Prvotní křesťanství a společnost 414 // § 4 Kanonické zákony a zákaz úroku 417 // § 5 Křesťanství a vlastnictví 419 // § 6 Křesťanský socialismus 423 // IV “ ETICKÝ SOCIALISMUS, OBZVLÁŠTĚ NOVÉ KRITIKY 430
// § 1 Kategorický imperativ jako základ socialismu 430 // § 2 Povinnost pracovat jako základ socialismu 434 // § 3 Rovnost příjmů jako etický postulát 436 // § 4 Eticko-estetické zavržení ziskového motivu 437 // § 5 Kulturní výdobytky kapitalismu 439 // 15 // V - HOSPODÁŘSKÁ DEMOKRACIE 442 // § 1 Slogan „hospodářská demokracie“ 442 // § 2 Spotřebitel jako rozhodující faktor ve výrobě 445 // § 3 Socialismus jako vyjádření vůle většiny 449 // VI - KAPITALISTICKÁ ETIKA 451 // § 1 Kapitalistická etika a neuskutečnitelnost socialismu 451 // § 2 Údajné defekty kapitalistické etiky 452 // ČÁST V - DESTRUKCI ON ISMUS 455 // I - MOTIVAČNÍ SÍLA DESTRUKCI ON ISMU 456 // § 1 Podstata destrukcionismu 456 // § 2 Demagogie 458 // § 3 Destrukcionismus literátů 462 // II - METODY DESTRUKCIONISMU 467 // § 1 Prostředky destrukcionismu 467 // § 2 Pracovní legislativa 468 // § 3 Povinné sociální pojištění 472 // § 4 Odbory 475 // § 5 Pojištění v nezaměstnanosti 482 // § 6 Znárodňování 484 // § 7 Zdanění 488 // § 8 Inflace 492 // § 9 Marxismus a destrukcionismus 493 // III - PŘEKONÁNÍ DESTRUKCIONISMU 496 // § 1 „Zájem“ jako překážka destrukcionismu 496 // § 2 Násilí a autorita 500 // §3 Střet idejí 502 // ZÁVĚR - HISTORICKÝ VÝZNAM MODERNÍHO SOCIALISMU 507 // § 1 Socialismus v dějinách 507 // § 2 Civilizační krize 508 // DODATEK 512 // Příspěvek ke kritice pokusů vytvořit systém
// ekonomické kalkulace pro socialistickou komunitu 512 // 16 // 519 epilog // ÚVODNÍ POZNÁMKY 520 // 522 // epilog // § 1 Selhání intervencionismu 522 // § 2 Diktátorský, antidemokratický // a socialistický charakter intervencionismu 527 // § 3 Socialismus a komunismus 537 // § 4 Ruská agresivita 547 // § 5 Hereze Trockého 553 // § 6 Osvobození démonů 559 // § 7 Fašismus 566 // § 8 Nacismus 570 // § 9 Poučení ze sovětské zkušenosti 574 // § 10 Údajná nevyhnutelnost socialismu 581
cnb003119997

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC