Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2019
324 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7419-284-5 (Sociologické nakladatelství (SLON) ; brožováno)
ISBN 978-80-7330-348-8 (Sociologický ústav AV ČR ; brožováno)
Studie ; 137. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 306-322, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001481026
Obsah // Úvodem 12 // Část 1 // Vymezení tématu 20 // 1.1 Pojem sociální intersubjektivity 22 // Fenomenologie a filosofie subjektu 22 // Subjektivita a intersubjektivita 24 // Husserl a radikální intersubjektivita 28 // Sociální intersubjektivita 32 // 1.2 Pilíře pro systematizaci teorie sociální intersubjektivity 35 // Historické předstupně sociologické diskuse 35 // Mezi individualismem a holismem v sociologii 37 // Hermeneutická podmíněnost celkem dění 41 // Analytický dualismus jako prevence idealismu 45 // Mezorovina sociálních vztahů 47 // Procesy sociální morfogeneze 50 // 1.3 Predikce a řízení jednání jako problémy intersubjektivity 54 // Technika a společnost 54 // Imperativ řízení a organizace 57 // Technické formování sociálních vztahů: dvě řešení 59 // Výrazy rezistence: žitý svět a sociální usazenost 63 // Část 2 // Zasazení do sociální teorie 66 // 2.1 Hermeneutický idealismus v sociologii 68 // Hermeneutika a sociologie 68 // Idealismus každodenního vědomí 69 // Nástrahy systematické deformace 72 // Virtualita struktur 75 // Cesty za idealistické zúžení 78 // 7 // 2.2 Reálný dosah hermeneutiky g2 // Hermeneutika a kritický realismus 32 // Společnost jako dění a otevřený systém 35 // Generativní mechanismy 37 // Generativní hermeneutika 9Q // 2.3 Intersubjektivita jako živel morfogeneze 95 // Horizont metodologické diskuse 95 // Zapojení intersubjektivity do morfogeneze 97 // Pluralita
struktur |qq // Strukturní modifikace ]Q2 // Meze strukturního formování IQ5 // Struktury a řeč ]Q3 // Část 3 // Výzkumy sociální intersubjektivity 112 // 3.1 Simmel: objev vzájemnosti působení ]|5 // V perspektivě realismu a relační sociologie 115 // Od subjektivity ? formám intersubjektivity ] 17 // Interpretace jako metodologický přístup 120 // Morfogenetické vysvětlení sociální změny 122 // Vklad pro sociologickou mikroanalýzu 126 // 3.2 Schütz: spoluprožívaná a typizovaná intersubjektivita 129 // Pokračování rozumějící sociologie 129 // Subjektivita, smysl, struktury relevance 131 // Spoluprožívaná intersubjektivita s bližními I33 // Typizované rozumění současníkům 136 // Analytické rozlišení: jednání a čin I33 // Intersubjektivita typizovaných motivů jednání I39 // Podmíněnost sociální interakce intersubjektivitou 142 // Nerozpoznaná vratkost interakcí I44 // 3.3 Mead: potenciál reflexivní dynamizace I47 // Naturalismus interpretativní sociologie I47 // Realistická interpretace pragmatismu I49 // Mezi konverzací gest a symbolickou interakcí 151 // Sociální a individuální v intersubjektivitě I54 // V ohnisku sociální psychologie 156 // Reflexivita vnitřního rozhovoru 160 // Reflexivní dynamizace 162 // 8 // 3.4 Coffman: strategická elasticita rámcování 165 // Konflikt jako umocnění vratkosti řádu 165 // Intersubjektivní hermeneutika rámcování 169 // Klasifikace hermeneutických transformací 172
// Elementární náležitosti rámců 175 // Udržování, prolamování, napínání 179 // Struktury opominuté, ale předpokládané 181 // 3.5 Směrem ? emergentní intersubjektivitě 184 // Falešný protiklad naturalismu a hermeneutiky 184 // Překonání makrosociologického deficitu 187 // Změna řádu místo jeho reprodukce 189 // Zhodnocení konvergentních tendencí 191 // Dualita morfogeneze: příčiny a důvody 192 // Řeč a hermeneutická emergence 195 // Část 4 // Narativní intersubjektivita 200 // 4.1 Vyprávění a dynamizace sociální intersubjektivity 203 // Naratologie a sociologie 203 // Vyprávění ve filosofii a sociální teorii 206 // Momenty narativní figurace podle Ricoeura 210 // Dynamizace intersubjektivity 213 // 4.2 Model narativní emergence 217 // Vyprávění a soulad 217 // Nesoulad: příhody, události, procesy 221 // Mezi konstrukcí a realitou 225 // Změna řádu ve vyprávění 228 // Narativní refigurace a emergence 231 // Ricoeur a Archerová 233 // 4.3 Narativita a morfogeneze 236 // Vyprávění o budoucnosti 236 // Konfliktnost vyprávění 238 // Konflikty generované časem 240 // Prvotní a druhotná morfogeneze 242 // Důsledky pro chápání emergence 246 // 9 // Část 5 // Dialogická intersubjektivita 250 // 5.1 Rozhovor jako konverzace 253 // Druzí dříve, než mluvíme 253 // Konverzace v sociální interakci 256 // Ustálenost konverzací a její studium 259 // Konverzace a dialog 262 // 5.2 Model dialogické
emergence 265 // Působnost v sociálním dění 265 // Reflexivita dialogu 267 // Jinakost mínění podle Gadamera 270 // Dialog a řešení praktických problémů 274 // Morfogenetické výsledky dialogu 277 // 5.3 Hermeneutická dynamizace intersubjektivity 281 // Vyprávění a rozhovor 281 // Osy diferenciace 283 // Dialog vyprávění 287 // Rozčarování a zatvrzelost 291 // Závěrem: nezdolnost problémů intersubjektivity 294 // Řízení a síla slov 294 // Odhadnutelné a nepředpověditelné 298 // Summary 302 // Použitá literatura 306 // Jmenný rejstřík 323 // ?

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC