Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Brno : Didaktis, [2018]-
svazků : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7358-290-6 (učebnice ; 1. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-7358-293-7 (učebnice ; 2. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-7358-291-3 (pracovní sešit ; brožováno)
Chronologické přehledy
Autoři druhé části učebnice: Robert Antonín, Michaela Antonín Malaníková, Jiří Hrbek, Jakub Hrubý, Dalibor Janiš, Tomáš Knoz, Jitka Komendová, Markéta Křížová, Tomáš Malý, Petra Melichar, Karel Sklenář, Petr Stehlík, Josef Šaur, Michal Wanner
Autoři pracovního sešitu: Jiří Bartůněk, Jarmila Bednaříková, Tomáš Borovský, David Horváth, Jiří Hrbek, Jakub Hrubý, Tomáš Knoz, Markéta Křížová, Tomáš Malý, Petra Melichar, Miriam Nývltová Fišáková, Jan Pezda, Petr Stehlík, Stanislav Stuchlík, Josef Šaur, Ondrej Šedo, Michal Wanner
Obsahuje bibliografie a rejstříky
učebnice. Pravěk, starověk, raný středověk. část první. 2018. 160 stran -- učebnice. Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk. část druhá. 2018. 212 stran -- pracovní sešit. Od pravěku po raný novověk. 2018. 236 stran
001481257
Vrcholný středověk // Dějepisné ??? ? tematickému celku... 8 // 1. Společnost vrcholného středověku... 12 // 2. Tematická sonda: Středověká kolonizace... 15 // 3. Tematická sonda: Středověká města... 17 // 4. Křížové výpravy... 20 // 5. Tematická sonda: Hereze a heretická hnutí... 23 // 6. Byzantská říše a Balkán ve vrcholném středověku... 25 // 7. Svatá říše římská ve vrcholném a pozdním středověku... 28 // 8. Francie, Anglie a Pyrenejský poloostrov ve vrcholném středověku... 31 // 9. Poslední Přemyslovci a nástup Lucemburků... 33 // 10. Gotika a vzdělávání ve středověku ... 38 // 11. Gotické umění... 41 // Pozdní středověk // Dějepisné ??? ? tematickému celku... 44 // 12. Doba evropské krize... 49 // 13. Stoletá válka... 51 // 14. Tematická sonda: Stát a správa ve středověku... 53 // 15. Tematická sonda: Lidé na okraji společnosti... 55 // 16. Expanze Osmanské říše a pád Byzance ... 57 // 17. Rus, Polsko a Uhry ve vrcholném a pozdním středověku... 60 // 18. Vláda Karla IV. a Václava IV... 63 // 19. Husitská revoluce ... 67 // 20. Jiří z Poděbrad a nástup Jagellonců ... 72 // 21. Střední Evropa kolem roku 1500 ... 75 // 22. Čína a asijský svět v 10.-17. století... 78 // Na předělu epoch // Dějepisné ??? ? tematickému celku... 88 // 23. Nový věk... 92 // 24. Složitá renesance... 94 // 25. Renesanční umění... 97 // 26. Zámořské objevy, původní civilizace a otroctví
... 98 // 27. Tematická sonda: Novověký kapitalismus... 102 // Raný novověk // Dějepisné ??? ? tematickému celku... 106 // 28. Osmanská říše na vrcholu moci ... 114 // 29. Španělsko a evropská politika 16. století ... 117 // 30. Reformace a protireformace ... 120 // 31. Předbělohorské období v českých zemích... 124 // 32. Francouzské náboženské války... 128 // 33. Tudorovská Anglie ... 130 // 34. Moskevská Rus, Polsko-litevská unie a Balt v raném novověku ... 132 // 35. Stavovské povstání a pobělohorské období... 137 // 36. Třicetiletá válka... 140 // 37. Tematická sonda: Vědecká revoluce 16. a 17. století ... 144 // 38. Evropa doby baroka ... 146 // 39. Barokní umění... 149 // 40. Habsburská monarchie a české země v době baroka... 150 // 41. Tematická sonda: Nevolnictví a poddanství ... 155 // 42. Anglická revoluce ... 157 // 43. Francouzské století... 159 // 44. Tematická sonda: Absolutismus ... 162 // 45. Rusko a Polsko v 18. století ... 164 // 46. Evropská kolonizace a sedmiletá válka ... 167 // Historická čítanka // 47. Projev Urbana II. v Clermontu (1095) ... 171 // 48. Anna Komnena: Alexias... 172 // 49. Kronika kláštera Ždarského (Cronica domus Sarensis)... 173 // 50. Vyprávění o zlých letech po smrti Přemysla Otakara II. ... 174 // 51. Zbraslavská kronika ... 175 // 52. Jean Froissart: Kroniky (Kronika stoleté války) ... 176 // 53. Jean Froissart: popis poddanské vzpoury v Anglii (1381) ...
177 // 54. Moravský landfrýd (1516) ... 178 // 55. Vita Caroli (vlastní životopis Karla IV.) ... 179 // 56. Staré letopisy české: vyhlášení basilejských kompaktát (1436) ... 180 // 57. Aeneas Silvius Piccolomini: Historie česká ... 181 // 58. Návrh mírové unie křesťanských států pod záštitou Jiřího z Poděbrad ... 182 // 59. Giovanni Pico della Mirandola: O důstojnosti člověka ... 183 // 60. Giorgio Vasari: Životy... 184 // 61. Hernán Cortés: Druhý dopis o dobytí Tenochtitlánu... 185 // 62. Formule svornosti ... 186 // 63. Majestát na náboženskou svobodu (tzv. Majestát Rudolfa II.)... 187 // 64. První list Ivana Hrozného Andreji Kurbskému ... 188 // 65. Lublinská unie (1569) ... 189 // 66. Patent Ferdinanda II. o rekatolizaci české šlechty ... 190 // 67. Giordano Bruno: O nekonečnu, universu a světech ... 191 // 68. Skutečné vyobrazení a pravdivý popis bitvy ? Lützenu... 192 // 69. Smlouva olomouckého biskupa s malířem Franzem A. Maulbertschem ... 193 // 70. Paměti Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova... 194 // 71. Bill of Rights (Listina práv, 1689)... 195 // 72. Madame de Sévigné: korespondence o procesu Nicolase Fouqueta ... 196 // 73. Paměti vévody de Saint-Simon... 197 // Rejstřík // 199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC