Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Argo, 2019
655 stran : ilustrace ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-257-2785-0 (vázáno)
italština
Obsahuje rejstříky
001481805
OBSAH // Edicní poznámka (Piero Buscaroli) Ikonologická tradice (Mario Praz) // Cást prvá // Akademie (Academia) 25 Almužna (Elemosina) 26 Autorita cili Moc (Autorita, o Potestŕ) 26 Básnické zaníceni (Furor poetico) 28 Bezcitnost (Impietŕ) 30 Bic Boží (Flagello di Dio) 30 Bolest (Dolore) 31 Boží milost (Gratia di Dio) 32 Božství (Divinitŕ) 33 Ctižádostivost (Ambitione) 35 Cest (Honore) 36 Cistota (Castitŕ) 37 Dan neboli Poplatek (Datio overo Gabbella) 38 Dialektika (Dialettica) 39 Divokost (Ferocitŕ) 40 Dluh (Debito) 41 Dobrá povest (Fama chiara) 43 Dobré znamení // (Augurio buono) 44 Dobrotivost (Bontŕ) 45 Dovednost (Artifitio) 46 Dozor (Custodia) 48 // 7 15 // 21 // 23 // Dumysl (Ingegno) 48 Dustojnost (Dignitŕ) 50 Duvera (Confidenza) 51 Etika (Etica) 52 Filosofie (Filosofia) 53 Filosofie podle Boethia (Filosofia secondo Boetio) 53 Génius (Genio) 54 Geometrie (Geometria) 55 Grácie (Gratie) 55 Hanebnost (Infamia) 56 Harmonie (Armonia) 56 Historie (Historia) 57 Hlad (Fame) 59 Hnev (Ira) 59 Hojnost (Abondanza) 61 Hospodarení (Economia) 62 Hostina (Convito) 64 Chlubivost (Iattanza) 64 Choroba (Infermitŕ) 65 Inteligence (Intelligenza) 65 Itálie se svými provinciemi a nekterými ostrovy (kalia con le sue provincie e parti dell’Isole) 66 // Nová ikonologie rytíre Césara Ripy z Perugie // Ligurie (Liguria) 68 Toskánsko (Toscana) 70 Umbrie (Umbria) 73 Latium (Latio) 75 Štastná Kampánie (Felice Campagna) 78 Kalábrie (Calabria) 79 Apulie (Puglia)
81 Abruzzo (Abruzzo) 83 Marky (Marca) 84 Romagna (Romagna) 86 Lombardie (Lombardia) 88 Marka trevízská (Marca trivisana) 91 Furlŕnsko (Friuli) 93 Korsika (Corsica) 95 Sardinie (Sardegna) 97 Sicilie (Sicilia) 99 Jarní rovnodennost (Equinottio della primavera) 102 Jasnost (Chiarezza) 103 Jitrenka (Aurora) 104 Kacírství (Heresia) 104 Kajícnost (Compuntione) 106 Katolická vira (Fede cattolica) 107 Klam (Fraude) 108 Komedie (Comedia) ?? Krádež (Furto) ?? Krása (Bellezza) 111 Kreslení (Dissegno) 112 Krutost (Crudeltŕ) 114 Krehkost (Fragilitŕ) 114 Lakota (Avaritia) 115 Láska ? bližnímu (Caritŕ) 116 // Láska ? Bohu (Amore verso Iddio) 117 Láska ke ctnosti (Amor di virtů) 118 Láska ? vlasti (Amor della patria) 120 Láska zkrocená (Amor domato) 122 Laskavost (Benignitŕ) 124 Lež (Bugia) 125 Lidskost (Humanitŕ) 127 Lítice (Furie) 127 Manželská svornost (Concordia maritale) 128 Mládí (Gioventů) 129 Mluvnice (Grammatica) 130 Modloslužebnictví (Idolatria) 130 // Náklonnost a svazek manželský (Benevolenza, et unione matrimoniale) 132 Nápodoba (Imitatione) 134 Náprava (Correttione) 135 Nebe (Cielo) 136 Necinnost (Accidia) 138 Nekhd (Inquietudine) 139 Nenasytnost neboli Chtivost (Ingordigia, overo Aviditŕ) 139 Neochvejnost (Impassibilitŕ) 140 N epe vnos t (Instabilitŕ) 141 Neposlušnost (Indocihtá) 141 Nepríznivá štestena (Fortuna infelice) 142 // Nerozhodnost (Irresolutione) 142 // Nesmiritelné neprátelství (Inimicitia mortale) 144 Nesmrtelnost
(Immortalitŕ) 145 Nespravedlnost (Ingiustitia) 146 Nestálost (Incostanza) 147 Nestálost v lásce (Instabilitŕ, overo Incostanza d’amore) 148 Nestrannost (Equitŕ) 148 Neštestí (Infelicitŕ) 149 Nevedomost (Ignoranza) 149 Nevinnost (Innocenza) 150 Nezpusobilost // (Dappocaggine) 150 Nicemnost (Iniquitŕ) 150 Nouze (Carestia) 151 Obcování v lidském živote (Commertio della vita humana) 152 Obrana proti nebezpecí (Difesa contra pericoli) 153 Obrana proti neprátelum. // Carodejum a travicum (Difesa contra nemici, malefici e venefici) 155 Obžerství (Gola) 156 Odvaha (Audacia) 157 Omyl (Errore) 158 Opovržení svetem (Dispregio del mondo) 159 Pátrání (Investigatione) 160 Pevnost (Fermezza) 161 Píle (Assiduitŕ) 162 Plodnost (Feconditŕ) 163 // Poctivost (Honestŕ) 165 Podvod (Inganno) 165 Podzimní rovnodennost (Equinottio dell’autunno) 167 Pochlebnictví (Adulatione) 168 Pochybnost (Dubbio) 169 Pokora (Humiltŕ) 169 Pokrytectví (Hippocresia) 171 Pomluva (Detrattione) 173 Povest (Fama) 174 Poznání (Cognitione) 174 Požitkár (Delitioso) 175 Pracovitost (Industria) 175 Protivenství (Contrarietŕ) 175 Prudkost (Impeto) 176 Prátelství (Amicitia) 176 Pricinlivost (Diligenza) 177 Príjemná, vlídná a laskavá povaha (Animo piacevole, trattabile e amorevole) 179 Prirozený den (Giorno naturale) 181 Príznivá štestena (Fortuna buona) 181 Rada (ConsigUo) 181 Ranní rozbresk (Crepuscolo della mattina) 183 Rolnictví (Agricoltura) 184 Rovnocennost (Equalitŕ) 186
Rozlišování dobra a zla (Distintione del bene, et del male) 186 Rozmar (Capriccio) 187 // Rozmarilost (Crapula) 188 Rozum (Intelletto) 188 Rozumná a blažená duše (Anima ragionevole e beata) 190 Rychlost (Celeritŕ) 192 Reky (Fiumi) 193 // Tibera (Tevere) 193 Arno (Arno) 193 Pád (Po) 194 Adiže (Adige) 194 Nil (Nilo) 195 Tigris (Tigre) 195 Dunaj (Danubio) 196 Achelóos (Acheloo) 196 Akis (Aci) 197 Acheron (Acheronte) 197 Kókýtos (Cocito) 198 Styx (Stige) 198 Flegethón (Flegetonte) 198 Indus (Indo) 198 Ganga (Gange) 199 Niger (Niger) 199 Shovívavost (Indulgentia) 199 Síla (Forza) 200 Síla lásky (Forza d’amore) 200 Síla podléhající spravedlnosti (Forza alla giustizia sottoposta) 202 // Síla podléhající výrecnosti (Forza sottoposta all’eloquenza) 203 Sláva (Gloria) 203 Sláva knížat (Gloria de’ prencipi) 205 // Slušnost (Decoro) 206 Soucit (Compassione) 207 Spojení vecí cloveka s vecmi božskými (Congiuntione delle cose humane con le Divine) 209 Spokojenost // (Contento) 210 Spokojenost v lásce (Contento amoroso) 210 Spor (Contrasto) 211 Spravedlnost (Giustitia) 212 Stálost (Costanza) 214 Stálost v lásce (Fermezza d’amore) 215 Stará komedie (Comedia vecchia) 215 Statecnost (Fortezza) 216 Statecnost ducha i tela (Fortezza d’animo e di corpo) 218 Svár (Discordia) 219 Svedomí (Coscienza) 219 Svornost (Concordia) 220 Škoda (Danno) 221 Štestena (Fortuna) 222 Štestena prející lásce (Fortuna giovevole ad amore) 223 Temperamenty // (Complessioni)
224 // Cholerik pro ohen (CoUerico per il fuoco) 224 Sangvinik pro vzduch // (Sanguigno per l’aria) 225 // Flegmatik pro vodu // (Flemmatico per l’acqua) 226 // Melancholik pro zemi // (Malenconico per la terra) 227 // Tma (Buio) 228 Touha (Desiderio) 229 Touha po Bohu (Desiderio verso Iddio) 229 Trest (Castigo) 230 Tucnost (Grassezza) 232 Ucení (Dottrina) 233 Uchovám (Conservatione) 234 Úklad (Insidia) 235 Umelý den (Giorno artificiale) 235 Umení (Arte) 235 Urážka (Ingiuria) 237 Úsudek (Giuditio) 237 Útek (Fuga) 238 Útek lidu (Fuga popolare) 238 Utvrzení prátelství (Confermatione dellamicitia) 238 Úver (Credito) 240 Válka (Guerra) 241 Vdecnost (Gratitudine) 242 Vecerní soumrak (Crepuscolo della sera) 242 Vecné štestí (Felicitŕ eterna) 243 Vecnost (Eternitŕ) 244 // Velkorysá a nezištná smelost (Ardire magnanimo, et generoso) 245 Vernost (Fedeltŕ) 247 Verejné štestí (Felicitŕ pubblica) 248 Veselost (Allegria) 249 Vláda (Dominio) 250 Vláda nad sebou samým (Dominio di se stesso) 253 Vláda republiky (Governo della Repubblica) 254 Vlídnost (Clemenza) 254 Vražda (Homicidio) 254 Vyhnanství (Esilio) 254 Vynalézavost (Inventione) 256 Výrecnost (Eloquenza) 256 Výsmech (Derisione) 257 Vyucování (Ammaestramento) 258 // Vzývání (Invocatione) 259 Zármutek, žal, lítost (Affanno, Cordogho, Rammarico) 259 Závist (Invidia) 260 Zavržení a znicení rozkoší a zlých citu (Disprezzo, et distruttione de i piaceri
cnb003160293

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC